>>

سؤال >>

در این یشت، هم عناصر بسیار کهن و هم عناصر زرتشتی به چشم می‌خورد و در آن، از فروهر همه پاکان و پادشاهان و پرهیزگاران مشهور یاد شده است. بیش از سیصد و پنجاه اسم در این یشت آمده است. &#;همه فروشی ...

مجموعه کاخ های تخت جمشید ،در سال(پیش از میلاد)به دست اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد وتمام بناهای آن به صورت ویرانه درآمد.از بناهای بر جای مانده و نیمه ویرانه ،بنای مدخل اصلی تخت جمشید است که به کاخ آپادانا معروف است و ...